Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Deelfietsen

Inhoudsopgave:

Artikel 1  Definities

Artikel 2 Toepassing Algemene voorwaarden

Artikel 3 Registratie

Artikel 4 Toegangsmiddel

Artikel 5 Huurovereenkomst en vergoeding

Artikel 6 Beëindiging van de huurovereenkomst

Artikel 7 Verplichting van Deelfiets Nederland

Artikel 8 Verplichting van de gebruiker

Artikel 9 Schade aan en reparaties van de fiets

Artikel 10 Verlies en diefstal

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Artikel 12 Niet nakoming van de overeenkomst

Artikel 13 Gegevensverwerking

Artikel 14 Tarieven

Artikel 15 Gebruiksvorm

Artikel 16 Betalingen en Factureringen

Artikel 17 Klachten

Artikel 18 Geschillenregeling

Artikel 19 Wijziging

Artikel 20 Toepasselijk recht

Artikel 1. Definities

Deelfiets Nederland:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deelfiets Nederland B.V., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82854009.

Applicatie:

De mobiele applicatie waar de contracthouder gebruik van maakt.

Gebruik:

Het reserveren en feitelijk in gebruik nemen van een fiets.

Gebruiker:
Een natuurlijk persoon die gebruik maakt van een Fiets. Gebruiker is de persoon, met wie Deelfiets Nederland een Overeenkomst is aangegaan.

(elektrische) Fiets:

Een fiets die gebruikt maakt van het platform van Deelfiets Nederland.

Overeenkomst:
De overeenkomst waarbij de contracthouder een fiets huurt van Deelfiets Nederland.

Tarieflijst:
Lijst waarop de tarieven zijn opgenomen voor  het gebruik van een fiets. De tarieflijst is onderdeel van de zakelijke gebruiksovereenkomst.

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikersovereenkomsten met contracthouders.

Artikel 3. Registratie

 1. 1.Deelfiets Nederland behoudt zich het recht voor om de registratie van een potentiële gebruiker te weigeren, indien er reden is om aan te nemen dat de aanvrager zich niet in overeenstemming met de overeenkomst zal gedragen.
 2. 2.Gebruiker dient alle gegevens te verstrekken die Deelfiets Nederland nodig heeft om een gebruikersaccount aan te maken. Dit betreft de voor en achternaam van de gebruiker, zijn woonadres, zijn email adres en mobiel nummer. Gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.
 3. 3.Bij het aanmaken van uw account gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

a.   Het is niet toegestaan om uw logingegevens te delen met anderen.

b.   Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw persoonsgegeven bij te werken indien er wijzigingen van toepassing zijn.

c .   Als Deelfiets Nederland uw account opheft is het niet toegestaan om u opnieuw te registreren.

d.   U mag geen gebruik maken van het Deelfiets Nederland platform voor commerciële doeleinde.


Artikel 4. Toegangsmiddel

 1. 1.Om gebruik mogelijk te maken dient gebruiker te beschikken over een eigen gebruikers account.
 2. 2.Een fiets wordt door gebruiker gereserveerd via de website van Deelfiets Nederland of met de Deelfiets Nederland app. Deelfiets Nederland heeft het recht deze reservering te weigeren in het geval er geen fietsen beschikbaar zijn of in alle andere gevallen dat een reservering redelijkerwijs niet kan worden geaccepteerd.
 3. 3.Voor gebruik van de applicatie als toegangsmiddel dient de gebruiker over een mobiele telefoon te beschikken die voldoet aan de technische vereisten.

Artikel 5. Huurovereenkomst en vergoedingen

 1. 1.Gebruikers kunnen fietsen van Deelfiets Nederland huren door middel van reserveringen via de website of de mobiele applicatie.
 2. 2.De huurovereenkomst voor het gebruik van Deelfiets Nederland komt tot stand zodra de gebruiker de huur start met de applicatie.
 3. 3.De gebruiker stemt ermee in om de prijzen te betalen tegen het gekozen tarief dat van toepassing is op het moment van aanvang van de afzonderlijke huurovereenkomst. Het relevante tarief wordt voor elke huur aan de gebruiker  weergegeven in de applicatie. Alle tarieven en vergoedingen worden vermeld in het geldende tarievenoverzicht zoals van tijd tot tijd. Dit zijn de definitieve prijzen inclusief de alsdan geldende BTW.
 4. 4.Voor zover niet anders is bepaald, komt een reservering pas tot stand als de gebruiker heeft betaald.
 5. 5.Gebruiker kan een reservering verlengen na toestemming van Deelfiets Nederland en indien de beschikbaarheid van de fiets dit toelaat. Ingeval van een verlenging van een reservering is gebruiker de extra kosten verschuldigd.

Artikel 6. Beëindiging van de huurovereenkomst.

 1. 1.De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een overeengekomen periode en eindigt wanneer de gebruiker de fiets inlevert op de  huurlocatie en de rit beëindigd in de applicatie.
 2. 2.De huurlocatie als bedoeld in de vorige lid is de locatie waar de deelfiets in ontvangst is genomen of een andere locatie indien Deelfiets Nederland uitdrukkelijk heeft bepaald dat bij die locatie een fiets kan worden ingeleverd, ook als de fiets op een andere locatie is gehuurd.
 3. 3.Als de gebruiker de fiets niet binnen de overeengekomen periode na uitgifte heeft ingeleverd en wij geen verlenging van de gehuurdefiets hebben. Heeft Deelfiets Nederland het recht de gebruiker een boete van € 50, plus de schadekosten en de eventuele reparatiekosten, en bij verlies de dagwaarde van de fiets in rekening te brengen.
 4. 4.Als de huur niet kan worden beëindigd om welke reden dan ook, dient de gebruiker per direct contact op te nemen met Deelfiets Nederland. Eventuele extra ontstane huurkosten worden na controle door Deelfiets Nederland terugbetaald als de gebruiker niet in gebreke is.

Artikel 7. Verplichting van Deelfiets Nederland

Deelfiets Nederland draagt er zorg voor dat:

 1. 1.De gebruiker een fiets krijgt uitgeleverd die zich in een goede en veilige staat bevindt, voldoet aan de wettelijke eisen en is voorzien van de noodzakelijke middelen voor de gebruiker om de fiets te beschermen tegen diefstal.

Artikel 8. Verplichting van de gebruiker

De gebruiker is verplicht tot het navolgende:

 1. 1.De gebruiker is verplicht een fiets voor gebruik te onderwerpen aan een eenvoudige visuele controle en zo te controleren op fouten, gebreken, schade en/of andere onvolkomenheden. Ingeval er onvolkomenheden worden geconstateerd, dienen deze direct aan Deelfiets Nederland te worden gemeld, de gebruiker heeft hier tot een kwartier na begin van de reservering de tijd voor.
 2. 2.De gebruiker gebruikt een fiets zoals te verwachten is van een goed huurder, volgens de geldende verkeersregels en volgens de geldende fatsoensnormen. Bij het stallen zet de gebruiker de fiets op slot met de beide bijgeleverde sloten.
 3. 3.De gebruiker mag geen andere personen vervoeren op de fiets.
 4. 4.De gebruiker brengt geen veranderingen aan de fiets aan.
 5. 5.De gebruiker is verplicht de deelfiets in te leveren in een daarvoor bestemde standplaats van de Deelfiets Nederland afhaal punt waar het gebruik gestart is. De deelfiets dient dan op slot te worden gezet en indien nodig vast gemaakt aan de lock&load.
 6. 6.Ingeval hieraan niet wordt voldaan is er spraken van een fout huureinde en is de gebruiker de kosten conform de dan geldende tarieflijst aan Deelfiets Nederland verschuldigd.
 7. 7.De deelfiets mag uitsluitend worden gebruikt binnen een straal van 25 kilometer van het Deelfiets Nederland point, uitsluitend binnen Nederland. Gebruik buiten Nederland is uitdrukkelijk verboden.
 8. 8.Indien gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen conform de overeenkomst en deze algemene voorwaarden tijdens het gebruik van de deelfiets, heeft Deelfiets Nederland het recht het huidige en de toekomstige gebruik van de deelfiets door gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 9. Schade aan en reparaties van de fiets

 1. 1.Reparaties van de deelfiets zijn voor rekening van Deelfiets Nederland, behalve als de schade het gevolg is van de gedragingen van een gebruiker, dan wel voor diens risico komt (zoals een ongeluk met de deelfiets). Deelfiets Nederland kan tot incassering van een bedrag ter hoogte van de reparatiekosten bij de gebruiker wanneer er sprake is van onzorgvuldig gebruik. Deelfiets Nederland kan pas tot incassering van de verschuldigde bedragen overgaan, één (1) week nadat Deelfiets Nederland de gebruiker schriftelijk op hoogte heeft gebracht van de hoogte en aard van de schade.
 2. 2.Het is de gebruiker met uitzondering van lid 3 van dit artikel beschreven situatie niet toegestaan reparaties aan de fiets te laten verrichten door een andere dan degene die hiertoe wordt aangewezen door Deelfiets Nederland, tenzij Deelfiets Nederland hiervoor toestemming heeft gegeven. Deelfiets Nederland hoeft deze toestemming slechts te verlenen indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op de aard van het gebrek en de omstandigheden van het geval.
 3. 3.Indien er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de deelfiets dient de gebruiker de (beschadigde) deelfiets terug te brengen naar de Deelfiets Nederland afhaalpunt, tenzij daarover na dat de schade is gemeld andere afspraken zijn gemaakt.
 4. 4.De Gebruiker moet schade aan de deelfiets zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden aan Deelfiets Nederland ( per mail naar: info@deelfietsnederland.nl of telefonisch naar: 038-8888502).

Artikel 10. Verlies en diefstal

 1. 1.De gebruiker moet verlies of diefstal van de fiets, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden aan Deelfiets Nederland (per mail naar info@deelfietsnederland.nl of telefonisch naar: 038-8888502).
 2. 2.Voorts zal gebruiker ingeval van diefstal hiervan zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie.
 3. 3.De gebruiker is tijdens de de huurperiode aansprakelijk voor de gehele schade ontstaan door verlies of diefstal van de fiets.
 4. 4.Ingeval van diefstal of verlies is de gebruiker hoofdzakelijk aansprakelijk voor de geldende schade door Deelfiets Nederland en wel tot het bedrag per gebeurtenis per fiets van € 250, tenzij gebruiker bewijst dat de diefstal of verlies niet aan haar/hem te verwijten is. Schade in dit kader is sowieso aan de gebruiker te verwijten in dien er sprake is van grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid dan wel het niet volgen van de gebruikershandleiding door gebruiker.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. 1.Deelfiets Nederland is niet aansprakelijk voor schade die:
 2. 2.is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker.
 3. 3.Voortkomt uit gebreken dat niet aan Deelfiets Nederland kan worden toegerekend.
 4. 4.Is ontstaan door een situatie die op grond van de wet of op grond van deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van de gebruiker komt.

2.  Deelfiets Nederland is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat de gebruiker een deelfiets (tijdelijk) niet heeft kunnen gebruiken.

3. De gebruiker mag in het geval van een ongeluk waarbij een door hem bestuurde deelfiets betrokken was, geen aansprakelijkheid aanvaarden of een vergelijkbare verklaring afgeven. Legt de gebruiker ondanks dit verbod een verklaring af waarin aansprakelijkheid wordt aanvaard, dan geldt deze alleen voor de gebruiker persoonlijk. Nog Deelfiets Nederland, noch haar verzekeraars  zijn gebonden aan deze verklaring of toezegging.

Artikel 12. Niet nakomen van een overeenkomst

 1. 1.Als een van de partijen een verplichting uit een van de overeenkomsten niet nakomt mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting uit de desbetreffende overeenkomst opschorten. Bij gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. 2.Zowel de gebruiker als Deelfiets Nederland heeft het recht het abonnement te beëindigen indien de wederpartij diens verplichtingen uit hoofde van huurovereenkomst herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

Artikel 13. Gegevensverwerking

 1. 1.De gebruiker is altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij verstrek aan Deelfiets Nederland. Verandering van gegevens, en/of veranderingen van e-mailadres, moet de gebruiker zelf aanpassen in de applicatie.
 2. 2.Gebruiker gaat er mee akkoord dat Deelfiets Nederland de verstrekte gegevens opslaat en dat deze gedeeld mogen worden met derde partijen, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van haar diensten
 3. 3.Gebruiker staat toe dat Deelfiets Nederland het gebruik van de fiets registreert. Deze gegevens worden met name vastgelegd en opgeslagen voor de facturering en het verbeteren van de diensten. Dit betreft in ieder geval de registratie van de locatie en de tijd van het daadwerkelijke gebruik van de deelfiets.
 4. 4.Gebruiker staat tevens toe dat Deelfiets Nederland deze gegevens mag gebruiken, en indien Deelfiets Nederland dit nodig acht voor het uitvoeren van haar diensten, aan derden mag vertrekken.

Artikel 14. Tarieven

 1. 1.De prijzen voor het gebruik wordt bepaald door:
 2. 2.Het al dan niet afsluiten van een abonnement door gebruiker;
 3. 3.Het moment van gebruik door gebruiker
 4. 4.De duur van het gebruik door gebruiker;
 5. 5.De tijdstip waarop het gebruik plaatsvindt.

2.   De exacte prijzen worden vermeld in de applicatie en op de website.

3.    Deelfiets Nederland houd zich het recht voor de tarieflijst te wijzigen. Deelfiets Nederland maakt wijzigingen minimaal twee (2) weken voor de inwerkingtreding bekend.

Artikel 15. Gebruiksvorm

 1. 1.De gebruiker kan op twee manieren gebruik maken van het platform  van Deelfiets Nederland, door voor het aangaan van een huurovereenkomst te betalen via ideal. Of door een zakelijke abonnement aan uw account te koppelen.

Artikel 16. Betalingen en factureringen

 1. 1.Betaling alvorens het aangaan van een huurovereenkomst kan via de applicatie en wordt afgehandeld door Stripe, Deelfiets Nederland zorgt ervoor dat de betaling via Stripe altijd beveiligd is.
 2. 2.Zakelijke gebruikers machtigen Deelfiets Nederland om de verschuldigde bedrag (waaronder huurbedragen) automatisch te incasseren. Incassering geschiedt door afschrijving van het verschuldigde bedrag.

Artikel 17. Klachten

 1. 1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst(en) moeten tijdig volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij;

Deelfiets Nederland per:

E-mail: info@deelfietsnederland.nl

O.v.v. Klacht Deelfiets Nederland

2.   Klachten die binnen één (1) week, nadat het voorval heeft plaatsgevonden worden ingediend zijn in ieder geval tijdig.

3. Op schriftelijk ingediende klachten geeft Deelfiets Nederland binnen twee(2) weken schriftelijk antwoord of deelt Deelfiets Nederland aan de gebruiker de voor beantwoording benodigde redelijke termijn mee. Deze mededeling kan tevens inhouden een verzoek tot het verstrekken van nadere gegevens en het overleggen van nader bewijstukken, die naar het oordeel van Deelfiets Nederland nodig zijn voor beantwoording.

4.  Indien partijen in onderling overleg geen overeenstemming bereiken over het verhelpen van de klacht, dan ontstaat een geschil.

Artikel 18. Geschillenregeling

 1. 1.Geschillen tussen gebruikers en Deelfiets Nederland over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Deelfiets Nederland in deze te leveren of geleverde diensten en zaken, dienen zoveel mogelijk in der minne te worden opgelost.
 2. 2.Indien de gebruiker en Deelfiets Nederland niet tot een minnelijke oplossing komen, is uitsluitend de rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 19. Wijziging

 1. 1.Deelfiets Nederland is te allen tijden gerechtigd de overeenkomst of de algemene voorwaarden te wijzigen.
 2. 2.De wijzigingen treden twee (2) weken na de bekend making ervan in werking of een latere datum, indien dit vermeld wordt in de bekendmaking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

3.   Het bepaalde in het vorige lid geldt niet:

 1. a.Indien de wijziging uitsluitend in het voordeel van gebruiker is;
 2. b.Indien de wijziging in redelijkheid geen gevolgen heeft voor de (rechts) positie van gebruiker;
 3. c.Indien gebruiker de mogelijkheid wordt geboden de wijzigingen te weigeren;
 4. d.Indien de wijzigingen reeds bij het aangaan van de overeenkomst is overgenomen, zoals de aanpassing van het aantal fietsen of de eisen voor correct gebruik.
 5. e.Indien de wijziging van overheidswege is voorgeschreven.

Artikel 20. Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op het abonnement en de huurovereenkomsten.